Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019


Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Gislev Hallen

Onsdag den 20/3 kl. 19 i Gislev Hallens cafeteria


Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Tanja Kromann Clausen

Næstformand: Mogens Andersen

Medlem: Jørn Flindt

Medlem: Steen Schougaard (udtræder ved generalforsamlingen)


Kasserer: Britta Langelund

Revisor: Beierholm A/S


Dagsorden


1) Valg af dirigent og evt. valg af stemmetæller


2) Formandens beretning


3) Fremlæggelse af regnskab for 2018 v/ Britta Langelund


4) Forelæggelse af budget v/ Britta Langelund


5) Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.


6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) – i ulige år 2 (3) medlemmer og i lige år: 1 (2) medlemmer.

Da Steen Schougaard udtræder af bestyrelsen skal der indvælges et nyt medlem. Bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer, og derfor skal der vælges yderligere et medlem. Tanja Kromann Clausen, Mogens Andersen og Jørn Flindt er ikke på valg, da de er valgt for 2 år af gangen.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen:

1) Frederik Sauerberg

2) Bjarne Dyrehauge


7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen)

Bestyrelsen foreslår følgende suppleanter:

1) Britta Langelund

2) Dorte Christensen


8) Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet

Da repræsentantskabet fra den gamle halsammenslutning ikke længere er eksisterende foreslår bestyrelsen, at dette punkt udgår af vedtægterne.


9) Valg af revisor


Bestyrelsen foreslår det nuværende revisionsfirma Beierholm A/S

10) Eventuelt


Delegerede ved Gislev Hallens generalforsamling er foreninger, brugergrupper, borgere og andre interessenter.

Hver mødedeltager har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formandens beretning


Download som PDF 

Årsrapport


Download som PDF

Budget 2019


Download som PDF

GISLEVhallen - Skolevej 9 - 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk - gislevhallen@gislevhallen.dk