Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i den selvejende institution Gislev Hallen

Onsdag den 26/8 2020 kl. 18.00 i Gislev Hallens cafeteria

Dagsorden

1) Vedtægtsændringer


Gislev Hallens bestyrelse foreslår følgende:

paragraf 6 stk. 7 ændret fra:

endelig dagsorden, beretning, regnskab, budget for det kommende år og evt. indkomne forslag skal offentliggøres på Gislev Hallens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

Det foreslås ændret til:

endelig dagsorden og evt. indkomne forslag skal offentliggøres på Gislev Hallens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

Paragraf 6 stk. 5. punkt. 8:

Valg af 2 medlemmer af repræsentantskabet.

Dette punkt slettes af vedtægterne.

Paragraf 6, stk. 5, punkt 6 ændret fra:

Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) - i ulige år 2 (3) medlemmer og i lige år: 1 (2) medlemmer.

Dette foreslås ændret til:

Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen I ulige år 1 (2) medlemmer og i lige år 2 (3) medlemmer er på valg.

Paragraf 6, stk. 5, punkt 8:

Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Punktet udgår.

Paragraf 8 stk. 1:

Bestyrelsen er den Selvejende institution GISLEVhallens daglige ledelse og øverste myndighed

mellem to generalforsamlinger. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsen bemyndiges til at

udvide med indtil 2 medlemmer som bestyrelsen selv udpeger. Medlemmerne skal dog godkendes af

forretningsudvalget.

Følgende ændring foreslås:

Medlemmerne skal godkendes af forretningsudvalget.

Denne sætning udgår, da forretningsudvalget ikke eksisterer.

Paragraf 10, stk. 2.

Brugerudvalget består af indtil 6 medlemmer. Gislev Idrætsforening har mulighed for at udpege

2 medlernmer, Gislev Friskole har mulighed for at udpege I medlem, CAI-center har mulighed for at

udpege I medlem. De sidste 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Følgende ændring foreslås:

Brugerudvalget skal bestå af minimum 2 medlemmer, og har ikke et øvre deltagerantal. Medlemmerne består af personer, som har interesse i at gøre et stykke arbejde for Gislev Hallen. Brugerudvalget kan etableres ad hoc.


Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Gislev Hallen

Onsdag den 26/8 2020 i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Gislev Hallens cafeteria

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Tanja Kromann Clausen

Næstformand: Mogens Andersen

Medlem: Jørn Flindt

Medlem: Bjarne Dyrehauge

Medlem: Britta Langelund

Suppleant: Dorte Christensen

Kasserer: Britta Langelund

Revisor: Beierholm A/S


Dagsorden

1) Valg af dirigent og evt. valg af stemmetæller


2) Formandens beretning


3) Fremlæggelse af regnskab for 2019 v/ Britta Langelund


4) Forelæggelse af budget 2020 v/ Britta Langelund


5) Indkomne forslag:


Der er ingen indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) I ulige år 1 (2) medlemmer og i lige år 2 (3) medlemmer er på valg.


Da Frederik Sauerberg er udtrådt af bestyrelsen er Britta Langelund indtrådt. Tanja Kromann Clausen, Mogens Andersen og Jørn Flindt er på valg, og modtager genvalg. Da Britta Langelund er indtrådt i bestyrelsen fra en suppleantpost er hun, jf. vedtægterne, også på valg. Britta modtager genvalg.

Bjarne Dyrehauge er ikke på valg.

Dorte Christensen er 2. suppleant, og modtager genvalg.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen)


Bestyrelsen foreslår følgende suppleanter:

1) ?

2) Dorte Christensen


8) Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet


Bestyrelsen henstiller til, at det punkt udgår. Punktet indgår i vedtægtsændringerne.

9) Valg af revisor


Bestyrelsen foreslår det nuværende revisionsfirma Beierholm A/S

10) Eventuelt


Delegerede ved Gislev Hallens generalforsamling er foreninger, brugergrupper, borgere og andre interessenter.

Hver mødedeltager har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formandens beretning


Download som PDF 

Årsrapport


Download som PDF

Budget 2019


Download som PDF

GISLEVhallen - Skolevej 9 - 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk - gislevhallen@gislevhallen.dk