Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Gislev Hallen


Onsdag den 28/4 2021 kl. 19 virtuelt

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Tanja Kromann Clausen

Næstformand: Mogens Andersen

Medlem: Jørn Flindt

Medlem: Bjarne Dyrehauge

Medlem: Britta Langelund

Suppleant: Michael Andreassen

Suppleant: Dorte Christensen

Kasserer: Britta Langelund

Revisor: Beierholm A/S

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent og evt. valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab for 2020 v/ Britta Langelund
 • Forelæggelse af budget 2021 v/ Britta Langelund
 • Indkomne forslag:

Gislev Hallens bestyrelse foreslår følgende:

 • 6 stk. 2 ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes  med mindst 14 dages varsel på Gislev Hallens hjemmeside, og så vidt muligt i VÆKST i Gislev.

 

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) I ulige år 1 (2) medlemmer og i lige år 2 (3) medlemmer er på valg.

Britta Langelund og Bjarne Dyrehauge er på valg, og modtager genvalg.

 

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen)

Bestyrelsen foreslår følgende suppleanter:

 • Michael Andreassen
 • Dorte Christensen

 

 • Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår det nuværende revisionsfirma Beierholm A/S

 

 • Eventuelt

 

Delegerede ved Gislev Hallens generalforsamling er foreninger, brugergrupper, borgere og andre interessenter.

Hver mødedeltager har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.